O NAS

SERDECZNIE WITAMY NA NASZEJ STRONIE

 

O NAS

Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Olkuszu zapewnia dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, realizuje zadania typu interwencyjnego i socjalizacyjnego. Nasze działania skierowane są na dziecko i rodzinę a nadrzędnym celem dobro dziecka i powrót do domu rodzinnego. Placówka przeznaczona jest dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Wychowankowie mogą w niej przebywać do pełnoletniości lub najdłużej za zgodą dyrektora do 25- go roku życia, jeśli kontynuują naukę.

Zapewniamy naszym podopiecznym kształcenie wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych.

ZADANIA PLACÓWEK

– Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej. W przypadku wymagającym interwencji i zapewnieniu dziecku natychmiastowej opieki placówka jest obowiązana przyjąć dziecko bez decyzji sądu, który natychmiast zostaje poinformowany o sytuacji dziecka.

Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych; realizuje przygotowany we współpracy z psychologiem, pedagogiem i asystentem rodziny plan pomocy dziecku; umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.