POLITYKA PRYWATNOŚCI

Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Olkuszu

Adres: ul. Legionów Polskich 3, 32-300 Olkusz

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie: RODO.

RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator„) jest Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Olkuszu z siedzibą przy ul. Legionów Polskich 3, 32-300 Olkusz, NIP:6372191011, REGON: 122554735.., tel. strona internetowa: www.spow.olkusz.pl, e-mail: zpowolkusz@wp.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: kinga@informatics.jaworzno.pl

 2. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:

ul. Legionów Polskich 3, 32-300 Olkusz

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przez Państwa podane są przetwarzane w celu wsparcia rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem; realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. Przez okres wynikający z przepisów prawa zgodnie z instrukcją archiwalną;

 2. Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

 3. Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, w tym do uzyskania kopii tych danych,

 2. sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,

 4. usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania,

 5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu Administratorowi lub przesłania ich do Państwa,

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,

 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

 • aktów wykonawczych.

W pozostałych przypadkach dla podmiotów obsługujących Administratora lub osób administrujących na podstawie upoważnienia podstawami są: umowa cywilno-prawna – wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy; umowa o pracę; dobrowolna zgoda.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.